Huishoudelijk reglement

TOER- EN WIELERCLUB ’t VERZETJE

November 2018 

 Algemeen 

Artikel 1 

 1. De vereniging draagt de naam: TOER- EN WIELERCLUB ’t VERZETJE en is bij notariële akte opgericht op 24 oktober 1975. 
 1. Dit reglement is onverkort van toepassing in nauwe samenhang met de Statuten van de vereniging, zoals deze nader zijn vastgesteld bij notariële akte van 25 november 1996. 
 1. De vereniging stelt zich overeenkomstig artikel 4 van de Statuten ten doel het beoefenen van de wielersport in uitgebreide zin. De sport wordt door de beoefenaars voor eigen risico beoefend. 

 Leden 

Artikel 2 

 1. De vereniging kent leden, te verdelen in seniorleden, juniorleden en ereleden. 
 1. Seniorleden zijn zij die zich hebben aangemeld, als lid zijn toegelaten en bij het begin van het boekjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 
 1. Juniorleden zijn zij die zich hebben aangemeld, als lid zijn toegelaten en bij het begin van het boekjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Indien een juniorlid gedurende het boekjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt, blijft dit lid gedurende dat boekjaar juniorlid. 
 1. Ereleden zijn leden die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur aan de algemene vergadering worden voorgedragen en door de algemene vergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd. 
 1. Ereleden hebben alle rechten van leden, maar zijn vrijgesteld van de betaling van contributie. Ereleden dienen zich, net als alle andere leden, via ’t Verzetje te verzekeren bij de NTFU. De kosten voor het NTFU lidmaatschap van ereleden worden door ’t Verzetje gedragen. 

 Donateurs 

Artikel 3 

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs, zoals omschreven in artikel 10 van de Statuten. 
 1. Donateurs verplichten zich jaarlijks een financiële bijdrage te storten, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.  
 1. Donateurs zijn, in tegenstelling tot leden, niet collectief verzekerd via de NTFU.  
 1. Donateurs ontvangen, als dank voor hun donatie, de clubbladen. 
 1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die aan hen op grond van dit reglement of de Statuten zijn of worden toegekend. 

 Inrichting 

Artikel 4 

Organen van de vereniging zijn naast het bestuur en de algemene vergadering tevens: de wedstrijdcommissie, de toercommissie, de commissie pers en publiciteit, de commissie beheer clubhuis en de ATB-/jeugdcommissie. 

Bestuur 

Artikel 5 

 1. Het bestuur is voor het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. 
 1. Het bestuur kan zich in zijn werkzaamheden doen bijstaan door adviseurs of commissies, die door het bestuur worden benoemd. 
 1. Het bestuur heeft tot taak uitvoering te geven aan het gestelde in de Statuten en het huishoudelijk reglement. 
 1. Het bestuur vaardigt door middel van bestuursbesluiten die voorschriften uit die zij nodig acht in het belang van de vereniging. 
 1. Het bestuur beslist als enige instantie over geschillen tussen leden en/of commissies/ werkgroepen. 

 Artikel 6 

 1. Het aantal leden van het bestuur bedraagt met in achtneming van het gestelde in artikel 11 van de Statuten uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering worden gekozen. Het maximale aantal leden wordt door de algemene vergadering bepaald, op voorspraak van de zittende bestuursleden. 
 1. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

 Algemene vergadering 

Artikel 7 

 1. Jaarlijks wordt, zo mogelijk binnen drie maanden, doch uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. 
 1. De agenda van deze vergadering bevat tenminste de onderwerpen die genoemd zijn in de Statuten, artikel 16, sub.2.  
 1. De algemene vergadering kiest iedere twee jaar een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid. 
 1. De twee leden van de onder c. bedoelde commissie, niet zijnde plaatsvervangend lid,- worden gekozen voor de duur van twee jaar en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.  
 1. De leden van de kascontrolecommissie treden volgens een op te maken rooster af, met dien verstande, dat het plaatsvervangend lid als eerste de plaats inneemt van een aftredend lid. 

 Rechten en plichten van leden 

Artikel 8 

Alle leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten: 

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. 
 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, toer ritten en wedstrijden.  
 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergadering zodra zij bij aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar bereik hebben.  
 1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 
 1. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun NAW-gegevens. 
 1. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
 1. Zij hebben de plicht zich te verzekeren via de collectieve verzekering van de NTFU. 
 1. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.  

 Gedragsregels 

Artikel 9 

 1. Van de leden wordt verwacht dat ze met respect, waardigheid, eerlijkheid en beleefdheid met elkaar en anderen omgaan.  
 1. Ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten) is onacceptabel en zal door het bestuur met passende maatregelen bestraft worden.  
 1. Er wordt van de leden verwacht dat men, als dat nodig is, elkaar aanspreekt op ongewenste gedragingen. Daarnaast dient in die gevallen tevens een melding gedaan te worden bij het bestuur, zodat het bestuur, indien nodig, passende maatregelen kan treffen.  
 1. De leden dienen zich in het verkeer te houden aan de gedragsregels van de NTFU. Deze regels zijn: 
 • Houd je aan de wettelijke verkeersregels 
  • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer 
  • Gebruik een fietsbel, verlichting, etc. 
  • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen 
  • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers 
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad 
  • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid 
  • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 
 • Gooi afval in de afvalbak 
 1. Bij het rijden in groepsverband wordt een wegkapitein aangewezen. De andere rijders in de groep volgen de aanwijzingen van de wegkapitein op.  

 Wielerseizoen 

Artikel 10 

Het wielerseizoen loopt van één oktober tot en met dertig september daaropvolgend. 

 Materialen 

Artikel 11 

 1. Tijdens wedstrijden, toer ritten of andere door de vereniging georganiseerde wielerevenementen waarbij in groepsverband wordt gereden, is het dragen van een helm verplicht. 
 1. Deze helm dient te voldoen aan de Europese veiligheidsnorm CE voor fietshelmen: EN 1078 (volwassenen) en EN 1080 (kinderen). 

 Artikel 12 

 1. Het gebruik van een zogenaamd triatlon- of ligstuur gedurende een door of namens de vereniging georganiseerd evenement is verboden, tenzij geldende wedstrijdbepalingen of andere bepalingen of reglementen het gebruik van het genoemde stuur uitdrukkelijk toestaan. 
 1. Het gebruik van een ligfiets tijdens evenementen van de vereniging waarbij het fietsen in groepsverband mogelijkerwijs kan voorkomen, is verboden. 

 Artikel 13 

 1. Tijdens wedstrijden, toer ritten of andere door de vereniging georganiseerde wielerevenementen dient de fiets in deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de eisen die de UCI aan een fiets stelt.  
 1. Voor jeugdleden is het mogelijk om via de vereniging een fiets te huren. 

 Clubkleding 

Artikel 14 

 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw, rood en wit, maar deze hoeven niet alle in de clubkleding terug te komen 
 1. De clubkleding wordt, met inachtneming van de bepalingen van overkoepelende sportbonden als de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) voor de betreffende tak van sport, vastgesteld door het bestuur. Zij stelt daartoe een lijst op met fietskleding, die wordt beschouwd als clubkleding. 
 1. Tijdens wedstrijden, ritten of andere door of vanwege de vereniging georganiseerde wielerevenementen/ -tochten, of wedstrijden waaraan leden van de vereniging deelnemen, is het dragen van clubkleding verplicht. 
 1. Clubkleding wordt door de leden aangeschaft. De verkoop van de kleding verloopt via een door het bestuur aangegeven kanaal. 

 Contributie 

Artikel 15 

 1. De door de leden te betalen contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld. Het bestuur doet daartoe een voorstel.  
 1. De hoogte van de bijdrage die donateurs betalen, wordt ieder jaar vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. 
 1. Alle leden  worden (met uitzondering van de M-leden, zie artikel 15.k)  bij aanmelding automatisch verzekerd voor de collectieve verzekering van de NTFU. De kosten voor deze verzekering zijn inbegrepen in het all-in contributietarief van de vereniging en worden jaarlijks door de vereniging afgedragen aan de NTFU.  
 1. Het bestuur draagt zorg voor het innen van de gelden zoals genoemd in de leden a, b en c van dit artikel. 
 1. Contributiebetalingen geschieden als volgt:
  Degenen die reeds per één januari lid van de vereniging zijn: betaling dient te geschieden ineens of eventueel in twee of vier termijnen, en wel bij vooruitbetaling.
  Degenen die in de loop van het jaar lid worden: betaling dient naar rato te geschieden voor een door de penningmeester gestelde datum.  
 1. Wanneer niet tijdige betaling plaatsvindt, kan door het bestuur de te betalen contributie voor het niet tijdig betalende lid worden verhoogd tot maximaal € 10,- (tien euro) per maand waarvoor geen betaling heeft plaatsgevonden.  
 1. De betaling van de verschuldigde bedragen zoals genoemd onder a, b, c en g van dit artikel zal geschieden door middel van overschrijving of storting op een door de vereniging aangehouden bankrekening.  
 1. Bij leden die meermaals niet tijdig de contributie betaald hebben, kan het bestuur een automatische incasso verplicht stellen.  
 1. Bij leden die niet voor het einde van een boekjaar betaald hebben, kan het lidmaatschap niet automatisch verlengd worden. Hierover beslist het dagelijks bestuur. 
 1. Leden kunnen hun lidmaatschap alleen opzeggen per 1 januari of 1 juli van een jaar. Tot dat moment blijft men contributie verschuldigd. In het eerste jaar dat men lid wordt van ‘t Verzetje, kan niet tussentijds opgezegd worden. En is men over het volledige eerste jaar (12 maanden) contributie verschuldigd. 
 1. Voor zogeheten M-leden (leden die al via een andere vereniging bij de NTFU verzekerd zijn), geldt voor het NTFU lidmaatschap een gereduceerd tarief (dit wordt bepaald door de NTFU).  

 Sponsors 

Artikel 16 

 1. Sponsors zijn begunstigers die de vereniging in financiële zin ondersteunen en rechten aan hun sponsorschap kunnen ontlenen. 
 1. Het sluiten van een sponsorovereenkomst is voorbehouden aan het bestuur, dat de voorwaarden waaronder de overeenkomst is afgesloten, achteraf voorlegt aan de algemene vergadering. 
 1. De gelden die vrijkomen uit de gesloten overeenkomst of overeenkomsten, worden op voordracht van het bestuur en met instemming van de algemene vergadering besteed of gereserveerd aan nader te omschrijven bestemmingen. 

 Clubhuis 

Artikel 17 

 1. De vereniging beschikt over het in eigendom toebehorend clubhuis gelegen aan de Sportlaan 1b in Bemmel en gebruikt dit als accommodatie voor haar evenementen en activiteiten. 
 1. Het bestuur is bevoegd om leden en derden die zich in het clubhuis of anderszins op een of andere wijze misdragen, de toegang tot de door de vereniging gebruikte accommodatie te ontzeggen en hen te (doen) verwijderen, ongeacht haar recht gebruik te maken van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de Statuten. 
 1. Leden zijn medeverantwoordelijk voor een goed en maatschappelijk verantwoord gebruik van het clubhuis en de in het clubhuis aanwezige materialen. 
 1. Teneinde de conditie van de accommodatie of eigendommen van de vereniging te behouden en/of te verbeteren, kunnen door het bestuur nadere richtlijnen worden gesteld. 

 Clubblad  

Artikel 18 

 1. Het clubblad ‘Tandje hoger’ verschijnt ieder kwartaal. 
 1. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De commissie pers- en publiciteit is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad. 

 Wijziging van het huishoudelijk reglement 

Artikel 19 

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 
 1. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, wordt het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toegezonden.  
 1. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  

 Slotbepalingen 

Artikel 20 

 1. Leden zijn gehouden aan de bepalingen van dit reglement. 
 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van het gestelde in de Statuten. 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 november 2018. 

Namens het bestuur van de vereniging:

De voorzitter                                                                                   De secretaris

 • Facebook
 • Strava
 • Instagram
 • Ledenpagina Facebook
Archief nieuwsberichten